RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN - Erick Yonanda
Jangan Selalu Katakan "Masih Ada Waktu" Atau "Nanti Saja". Lakukan Segera, Gunakan Waktumu Dengan Bijak

Home » » RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Written By Erik Yonanda S.Pd.I on Selasa, 18 Juni 2013 | Selasa, Juni 18, 2013RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah                                : SMA…………………………………….
Mata pelajaran                     : Pendididkan Agama Islam
Kelaas/semester                   :
Alokasi waktu                      :

A . STANDAR KOMPETENSI
3.  Meningkatkan keimanan kepada allah swt melalui pemahaman sifat sifatnya dalam asmaul husna (aspek aqidah)

B . KOMPETENSI DASAR
3.1 menyebutkan 10 sifat allah dalam asmaul husna
3.2 menjelaskan arti 10 sifat allah dalam asmaul husna
3.3 menampilkan prilaku yang mencerminkan  keimanan terhadap 10 sifat allah dalam asmaul husna

C . INDICATOR 
3.1.1 menyebutkan sifat sifat allah
3.1.2 menjelaskan pengertian sifat sifat allah
3.1.3 menyebutkan 10 sifat allah dalam asmaul husna ( al-awwal,al baqi’,al-qayyuum, al-muqtadir,al-wahid,al-malik,al-‘alim, al-hayy,al-basir,al-sami’)
3.2.1 menjelaskan 10 sifat yang terdapat dalam asmaul husna
3.2.2 menjabarkan 10 sifat allah kedalam sifat manusia
3.3.1 menyebutkan tanda tanda beriman kepada hari akhir
3.3.2 menunjukkan contoh contoh sikap yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat allah dalam asmaul husna
3.3.3 mempraktekkan sifat allah dalam asmaul husna yang sepatutnya bagi manusia dalam kehidupan sehari hari
3.3.4 menerapkan prilaku mencerminkan penghayatan terhadap 10 sifat allah dalam asmaul husna

D . TUJUAN PEMBELAJARAN
3.1.1 menyebutkan sifat sifat allah
3.1.2 menjelaskan pengertian sifat sifat allah
3.1.3 menyebutkan 10 sifat allah dalam asmaul husna ( al-awwal,al baqi’,al-qayyuum, al-muqtadir,al-wahid,al-malik,al-‘alim, al-hayy,al-basir,al-sami’)
3.2.1 menjelaskan 10 sifat yang terdapat dalam asmaul husna
3.2.2 menjabarkan 10 sifat allah kedalam sifat manusia
3.3.1 menyebutkan tanda tanda beriman kepada hari akhir
3.3.2 menunjukkan contoh contoh sikap yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat allah dalam asmaul husna
3.3.3 mempraktekkan sifat allah dalam asmaul husna yang sepatutnya bagi manusia dalam kehidupan sehari hari
3.3.4 menerapkan prilaku mencerminkan penghayatan terhadap 10 sifat allah dalam asmaul husna


E . MATERI PEMBELAJARAN
3.1.1 sifat sifat allah
3.1.2 pengertian sifat sifat allah
3.1.3 10 sifat allah dalam asmaul husna ( al-awwal,al baqi’,al-qayyuum, al-muqtadir,al-wahid,al-malik,al-‘alim, al-hayy,al-basir,al-sami’)
3.2.1 arti 10 sifat yang terdapat dalam asmaul husna
3.2.2 jabaran 10 sifat allah kedalam sifat manusia
3.3.1 tanda tanda beriman kepada hari akhir
3.3.2 contoh contoh sikap yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat allah dalam asmaul husna
3.3.3 praktekkan sifat allah dalam asmaul husna yang sepatutnya bagi manusia dalam kehidupan sehari hari
3.3.4 penerapan prilaku mencerminkan penghayatan terhadap 10 sifat allah dalam asmaul husna

F . IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
1.       Religious ( taat menjalankan ajaran agama ) dan adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah
syara’ mangato adat mamakai
2.        Jujur ( shiddiq) dan nan bana di tagakkan
3.       Kreatif ( tajdid) dan ndak rotan aka pun jadi, kok  duduak marawik ranjau
4.       Toleransi ( tasamuh) dan lamak dek awak katuju dek urang, urang mandapek urang indak kahilangan, baso elok budi katuju
5.       Disiplin (taat, istiqomah dan idhibath) dan alua jo patuk, patuik jo mungkin
6.       Kerja keras ( mujahaddah ) dan nak kayo kuek mancari, nak pandai kuek baraja,nak mulie tapek-I janji, nak labo namuah marugi
7.       Mandiri (nafsiah (jati diri) dzatiah perbuatan baik yang muncul dari diri sendiri) dan indak mangok ka lua badan
8.       Demokratis ( musyawarah) dan saciok bak ayam sadanciang bak basi, kabuki samo mandaki kalurah samo manurun
9.       Rasa ingin tahu ( himmah) dan alam takambang jadi guru
10.   Semangat kebangsaan ( syu’ubyah (kebangsaan) dan wataniyah) dan suku indak dapek di asak, gala indak dapek diagiah/dialiah, kampuang ndak dapek di tuka
11.   Cinta tanah air (baldatun thayyibatun wa robbun ghofuur ) dan tagak kampuang mamaga kampuang, tagak nagari mamaga nagari
12.   Menghargai prestasi ( fastabiqul khairat) dank ok manang jan manapuak dado kok kalah jan manyasa
13.   Gemar membaca (tadarus ) dan dibalik tatulih ado nan indak tatulih , alam takambang jadi guru bumi tabantang tampek diam
14.   Cinta damai ( mahabbah) dan raso di bao naiak, pareso di bao turun, kaluak paku kacang balimbiang tampuruang lenggang lenggangkan di bao nak urang ka saruaso , anak di pangku kamanakan di bimbiang urang kampuang di patenggangkan, jago nagari jan binaso
15.   Bersahabat/ komunikatif ( ukhuwwah) dan nan tuo di hormati , nan ketek di sayangi, samo gadang lawan baiyo
16.   Peduli lingkungan ( ishlah, melestarikan dan tidak merusak ) dan jago nagari jan binaso, jago kampuang jan ditinggakan
17.   Peduli social ( ta’wuun ( tolong menolong))  dan kaba baiak baimbauan, kaba buruak bahambauan 
18.   Tanggung jawab ( amanah) dan tangan mancancang bahu mamikua, barani karano bana takuik karano salah

G . METODE PEMBELAJARAN
Dengan mempergunakan model pembelajaran “ peer lesson “ (pembelajaran dengan teman sebaya).


H . LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN

No
KEGIATAN
Waktu/
Menit
Ket


Explorasi
Konfirmasi
Elaborasi


I
PERTEMUAN PERTAMA90

1
Kegiatan Pendahuluan15


1.1  Pembukaan belajar ( pembacaan alqur an absensi siswa)

1.2  Apersepsi materi dengan jalan mengajak siswa bertanya jawab tentang pengertian dan dalil naqli beriman kepada allah

1.3  Memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena allah swt dengan segala sifatnya akan selalu mengamati dan membalasi segala amal perbuatan yang di lakukan manusia di bumi dengan yang setimpal

2.
Kegiatan Inti65


2.1  Memadu siswa untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok

2.2 Memadu siswa untuk mematuhi standar kompetensi, indicator, serta kerangka materi yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir

2.3  Memadu siswa untuk berdiskusi dengan jalan membaca berbagai literatu yang telah di bawa oleh siswa dari rumah dan perpustakaan sekolah, untuk merumuskan dan menguasai konsep konsep yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan indicator yang berkaitan dengan ‘ BERIMAN KEPADA HARI AKHIR ‘ dengan tugas masing masing kelompok.
Sebagai berikut :

Kelompok 1 tentang : al ahad dan al hayyu

Kelompok 2 tentang : al baqqi dan al malik

Kelompok 3 tentang : al qadhiru dan al awwalu

Kelompok 4 tentang : al aliim dan al qayum

2.4  Mempresentasikan rumusan materi dari hasil diskusi masing masing kelompok kepada kelompok lainnya dengan langkah
Sebagai berikut :

A .  Di mulai oleh kelompok 1

B .  Anggota kelompok 1 berpencar kepada 4 kelompok lainnya untuk mempresentasikan rumusan materi kelompoknya kepada setiap kelompok yang dikunjunginya

C .  kelompok yang dikunjungi di berikan kesempatan untuk menenggapi atau bertanya jawab dengan yang mempresentasikan materinya


D . kelompok yang dikunjungi juga diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian kepada yang mempresentasikan dengan menggunakan lembaran yang telah disediakan oleh guru


E . setelah anggota kelompok selesai mempresentasikan materinya kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan atau menanggapi pertanyaan yang tidak bisa di jawab oleh kelompoknya


F . waktu yang diberikan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan dan menaggapi pertanyaan kelompok lainnya  kurang lebih 20 menit


G . setelah waktu diberikan kepada kelompok 1

H . Guru memandu siswa bertanya jawab dan menambahkan penjelasan tentang materi yang belum di fahami oleh siswa

3.
KEGIATAN PENUTUP10


3.1 menyimpulkan hasil diskusi dengan jalan memandu siswa untuk bertanya jawab materi yang telah didiskusikan


3.2 memandu siswa untuk melakukan perenungan dalam menyikapi materi yang telah di pelajari dalam kehidupan sehari hari


3.3 Menutup pertemuan pertama dan memberikan tugas kepada kelompok yang belum tampil untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk diskusi pada pertemuan berikutnya


I . PENILAIAN 
Penilaian di lakukan bersama dengan kegiatan pembelajaran dikelas. Adapun penilaian yang dilakukan sebagai berikut :

1.       TER  TERTULIS
Tes tertulis dilakukan dengan memberikan soal soal yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam bentuk pilihan ganda dan uraian bebas.
a)      Contoh soal tes
1)      Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang benar !
1.       Al - awwal merupakan salah satu asmaul husna allah swt, yang berarti :
a.       Maha awwal
b.      Maha kuasa
c.       Maha berkehendak
d.      Maha berdiri sendidir
e.      Maha kekal
2.       Al - baqi’ merupakan asmaul husna yang berarti allah swt maha kekal, sifat allah yang sesuai dengan sifat tersebut adalah :
a.       Qidam
b.      Qudrat
c.       Baqa
d.      Wadaniah
e.      Hayat
3.       Allah memiliki sifat wajib hayat, asmaul husna allah yang cocok dengan sifat tersebut adalah :
a.       Al-hafiz
b.      Al-hayy
c.       Al-qayyum
d.      Al-‘alim
e.      Al-sami’
4.       Asmaul husna allah swt Al-malik merupakan cerminan sifat allah :
a.       Qudrat
b.      Iradat
c.       Sama’
d.      Mukhalifatul lilhawadist
e.      Ilmu
5.       Allah swt menciptakan alam semesta beserta isinya telah ada sebelum makluk-Nya. Asmaul husna yang sesuai adalah :
a.       Al-hafiz
b.      Al-hayy
c.       Al-qayyum
d.      Al-‘alim
e.      Al-sami’
2)      Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1.         Jelaskan asmaul husna al- baqi’!
2.         Jelaskan cara cara menauladani asmaul husna alla swt tersebut !
3.         Sebutkan lima sifat yang wajib dan mustahil atas allah swt!
4.         Apa yang kamu lakukan jika ada orang yang menyatakan bahwa tuhan itu lebih dari satu ?
b)      Kunci
Terlampir
c)       Bobot penilaian
a)      Soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan bobot setiap soal 4
b)      Soal uraian bebas sebanyak 4 buah dengan bobot setiap soal 5

2.       TES KINERJA
Tes kinerja dalam materi ini di lakukan untuk mengetahui kinerja siswa dalam berdiskusi secara kelompok dan kemampuan individu siswa dalam mempresentasikan materi kepada kelompok lainnya dengan menyediakan lembaran pengamatan siswa terhadap teman temannya dan pengamatan guru terhadap kemampuan siswa dalam berdiskusi.

a.       Table pengamatan keterampilan siswa dalam mempresentasikan materi kepada kelompok lainnya
No
NAMA SISWA
ASPEK PENILAIAN
JML
KET.
1
2
3
4
5
1
2
3
Keterangan :
1.          Cara mempresentasikan
2.          Kemampuan menaggapi masalah yang muncul
3.          Penguasaan materi
4.          Sikap dalam mempresentasikan
5.          Referensi yang digunakan dalam beragumentasi

b.      Table pengamatan kerja siswa
No
NAMA SISWA
ASPEK PENILAIAN
JML
KET.
1
2
3
4
5
1
2
3
Keternangan :
1.          Kerja sama kelompok
2.          Sikap dalam berdiskusi
3.          Kemampuan dalam menganalisa masalah
4.          Referensi yang dipergunakan dalam beragumentasi
5.          Rumusan hasil diskusi

3.       Produk
Penilaian produk dilakukan pada hasil kerja kelompok siswa dalam bentuk laporan hasil diskusi dengan jalan menyediakan lembaran penilaian laporan diskusi.
Table lembaran penilaian laporan hasil diskusi :
NO
KELOMPOK
HASIL PENGAMATAN
KET.
1
2
3
4
5
123


Keterangan :
Yang perlu di amati dari kertas kerja kelompok lain adalah :
1.    Ketepatan materi
2.    Kerapian/ keindahan
3.    Sistematika penulisan
4.    Ketepatan analisis
5.    Bahasa yang dipergunakan 

J . SUMBER BELAJAR
1.       Pendidikan agama islam kelas x, penerbit : Grafindo media pratama tahun 2008.
2.       Pendidikan agama islam kelas x, penerbit : Grafindo media pratama tahun 2008.
3.       Buku buku yang relevan
Solok, ……………………………………
Mengetahui :

Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah
Wakil Kurikulum
Pendidikan Agama Islam

……………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
NIP………………………………………
NIP………………………………………
NIP………………………………………INGIN DOWNLOAD DALAM BENTUK MICROSOFT WORD KLIK DISINI
URL : http://erickyonanda.blogspot.com/2013/06/rencana-pelaksanaan-pembelajaran.html
Share this article :

0 Komentar:

 
Support : Blogger Template Free | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2012. Erick Yonanda - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger